Anasayfa » Sınavlar » Anlatım Biçimleri Konu Testi – 2
kpss-turkce-konu-tarama-testi
Kpss Türkçe konu Tarama Testi

Anlatım Biçimleri Konu Testi – 2

Tebrikler - Anlatım Biçimleri - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trenler; öğrencileri, ziyaretçileri, vakit geçirmek için trenleri seçen aylakları istasyondan istas­yona taşır durur. Bir dostumun kitabında anlat­tığı minik öyküde olduğu gibi Nazilli'den sıcacık simitler alıp Köşk'teki akrabalarına ikindi çayına giden insanlar vardır. Ve o insanlarla biletçiler, gişeciler arasında çoktan hakiki bir dostluk ku­rulmuştur. Tren yolu adamları gibi tren yolcula­rı da birbirine benzer, birbirinin halinden anlar­lar. Hiç acelesi yokmuş gibi davranan bu insan­ların yüzlerinde, zamanın yavaş aktığı Anadolu topraklarının huzuru vardır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A
Karşıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
B
Doğadan doğaya aktarmaya başvurulmuştur.
C
Öykülemeden yararlanılmıştır.
D
Özel isimlerden yararlanılmıştır.
E
Somutlamaya yer verilmiştir.
Soru 2
İdeallerinin kurbanı bir adam olan emekli öğret­men Nazım ile türkü söylemek sevdasıyla acı­ların ortasına düşmüş bir kadının hayatını ke­siştiren "Gönül Yarası" adlı filmi seyrettim ge­çen hafta. Filmde kadın, hastalıklı bir sevda ile kendisine tutkun eski kocasından kaçıyor. Tür­külere sarılıyor, türkü söyleyince mutlu oluyor, unutuyor acılarını. Adam, hayallerinin önünde açtığı uçurumlarda kayboluyor. Birbirlerine tutu­nup yaşamın kıyısında bir yol arıyorlar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Tartışma
B
Benzetme
C
Öyküleme
D
Örnekleme
E
Karşılaştırma
Soru 3
Çoğu kimse için sıradan, gündelik zaruretler­den biri olan uyku, yıllarını yarım yamalak kes­tirmelerle geçiren biri için, öncelik sıralamasın­da en değerli varlıkla, yâr ile aynı sırayı payla­şıyor. Bir meçhul şairin, hoş bir espri ile dillen­dirdiği ve hasret duyulan ikili olan "yâr ve uyku", şüphesiz bu şairin düzenli bir yaşama ve aile ortamına duyduğu hasretin sembollerinden başka bir şey değildi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A
Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
B
Nitelik bildiren sözcükler vardır.
C
Örneklemeye başvurulmuştur.
D
Yineleme (ikileme) kullanılmıştır.
E
Öznel nitelik taşıyan cümlelere yer verilmiştir.
Soru 4
Eskiden düğünlerimizde gelinler, gelin atlarına bindirilirdi. Allı yeşilli, telli pullu duvakla bezen­miş; dallı güllü giysiye bürünmüş gelinler, gemi­ni çoğu kez erkek kardeşinin tuttuğu bodur, uy­sal bir yerli ata bindirilirdi. Ardından daha dün el oğlu bildiği helallisinin, eşinin evine doğru götüülürdü.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Tartışma - öyküleme
B
Betimleme - karşılaştırma
C
Açıklama - tartışma
D
Açıklama - betimleme
E
Karşılaştırma - örnekleme
Soru 5
Ramazan ayı boyunca iki minare arasına yazı yazma geleneğidir mahya. Gece, siyah peleri­nini omuzlarına alıp sokağa çıktığında başlar mahyaların ışıklı şarkısı. Öylesine güzeldir ki, yakamozlar kıskanır onları; mehtaplı gecelerde ay bile saklanacak bulut arar. Mevsimlerden bir yaz gecesinde ateş böcekleri bir araya gelip on­ların şarkılarına katılır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Benzetmeler yapma
B
Örneklemeye başvurma
C
Çeşitli duyulara seslenme
D
Karşılaştırma yapma
E
Kişileştirme
Soru 6
Öğretmenlerin sahip olmaları gereken davra­nışlar geçmişten günümüze öğretmen yetiştir­me çalışmalarının geleneksel konularından biri olmuştur. Öğretmenliğin bir bilim mi, sanat mı olduğu farklı çevreler tarafından uzun zamandır tartışılmaktadır. Her iki görüş de taraftar bul­maktadır. Öğretmenliği sanat olarak görenlere göre, öğretmenlikte yetenek, sevgi, yaratıcılık ve ilham gibi nitelikler önem kazanmaktadır. Öğretmenliği bilim olarak görenlere göre ise bil­gi ve beceri önem kazanmaktadır.
Bu parçanın anlatımında aşağıda verilenle­rin hangisinden yararlanılmıştır?
A
Karşılaştırma
B
Tanımlama
C
Benzetme
D
Örneklendirme
E
Tanık gösterme
Soru 7
Yeni İstanbul'da eskiye ağlamak, eskiye ağıt yakmak mı; yoksa eskiyi aramak, eskinin izleri­nin peşine düşmek mi? Biz bu sorunun cevabını bulduk, hem de hiç sıkıntıya girmeden. İşin kola­yına kaçıp "Eski İstanbul bitti, onlara yetişeme­dik, geriye hiçbir iz kalmadı." demek yerine "Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir." felsefesiyle yola çık­tık. Yokluktan şikâyete karşı çıkıp "varlığa şük­retmek", mevcudun kıymetini bilip kabullenmek yolunu denemeye çalıştık. Elimizin altındakilerin, henüz gözümüzün önünden gitmeyenlerin pe­şinden gitmeye kararlıyız.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Tartışmacı bir yol izleme
B
Deyimlerle anlatımı güçlendirme
C
Doğrudan anlatıma başvurma
D
Gözlem gücüne ağırlık verme
E
Karşıtlıklardan yararlanma
Soru 8
Manzara çok görkemli... Ta dipten beri hep kendi böğrünü gösteren kapalı dağın doruğun-dayız. Güneye ve batıya doğru, dalgalı vadiler arasından, ta uzaklarda üç bini aşkın zirveleriy­le keskin göğü tırmalayarak gerilen dağlara ka­dar bir ufuk çizgisi uzanıyor. Manzaraya bakın­ca gözümüz ferahlayıp ruhumuz genişliyor. Dö­nüp dibe bakınca yumağından boşalmış boz bir şerit inceliğiyle kıvranarak inen yol, baş döndü­rüp ruhumuzu ürpertiyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
A
Betimleme
B
Açıklama
C
Tartışma
D
Örnekleme
E
Öyküleme
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde bir "tanımlama" yapılmıştır?
A
Şiir, sadece sözcükleri uyumlu bir şekilde yan yana getirmekle uğraşmaz, onların ar­dındaki duygu dünyalarını da yansıtır.
B
Uzun ve yorucu çalışmaları yansıtmak, ma­kalenin en belirgin özelliğidir.
C
Günümüz romanı, çağdaş dünyanın insanı­nın sorunlarına çözüm bulmaktan uzaktır.
D
Son yıllarda tiyatro yapıtlarına olan ilginin artması bazı tiyatrocuları bir hayli sevindir­mektedir.
E
Sıralanmış satır boşlukları arasında ya da satırların ardında yazarın duygularını yan­sıtan edebi türdür öykü.
Soru 10
Şair Ducis, gençliğinden beri küçük bir bahçesi olan bir kır evine sahip olmayı düşleyip durmuş­tur da yetmiş yaşına geldiğinde şairlik kudretiy­le tek kuruş ödemeden böyle bir evi kendine ar­mağan etmiştir. İşe, önce eve sahip olmakla başlayan şair, sonra sahip olma isteği artınca, bahçeyi, küçük koruyu eklemiştir buna. Kendi­siyle şiir üstüne konuşan Campenon'un anlat­masına göre, "Bu düşsel mülkler, bütün bunla­ra imgeleminde sahip olan Ducis'in gözünde gerçeklik kazanabilecek kadar canlıdır." Bun­lardan söz ederken, gerçek şeylerin verdiği zevki alıyordur.
Bu parçanın anlatımında aşağıda verilenle­rin hangisinden yararlanılmıştır?
A
Tanık gösterme – tanımlama
B
Açıklama - alıntı yapma
C
Tanımlama - karşılaştırma
D
Karşılaştırma – öyküleme
E
Betimleme - tartışma
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öyküleme ve betimleme" bir arada verilmiştir?
A
Uzun boylu bedeninde, geniş alın çizgile­rinde hâlâ savaşın derin izleri vardı.
B
Kendime bir bardak çay doldurdum, sonra da masaya geçip o günün gazetelerini oku­maya başladım.
C
Kimi hayvanlar denizde kimi hayvanlar da karada yaşamını sürdürür.
D
Yolda bulduğu cevizi hırsla yiyip kabuklarını yeri örten kararmış yaprakların içine attı.
E
Gecenin karanlık ve dingin sessizliğinde yı­kıntılar, insana ürküntü veren hayaletler gi­biydi.
Soru 12
(1) Köye doğru yürürken önüme bir çit çıktı. (2) Çiti tırmanıp aşmak zorunda kaldım. (3) Sığ bir çaydan geçtim, köye öğle olana kadar ula­şamadım. (4) Epey bir süre sonra ilk çiftliğin önünden yürüyüp köyün kahvesine vardım. (5) Uzun boylu, iri yan iki adam birbirine bağı­rırken ben kahveye girdim.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "görme ve işitme" duyularına yer veril­miştir?
A
2
B
5
C
3
D
4
E
1
Soru 13
Gençlik ve yaşlılık üstüne ne çok, ne bilgece sözler söylenmiştir. Galiba içlerinde en doğru­su, Longfellow adında bir ecnebinin sözüdür: "Gençlik, insanın başına hayatta bir kere gelir." Sonra Schiller'in bu yargıyı tamamlayan özde­yişi: "Gençliğimizin rüyalarından ayrılmayız." Yaşlılığın faziletlerini anlatan sözleri düşünmek içinse henüz çok erken. Benim gibi kırkına da­yananların yapacağı, yılların geçişini adamakıl­lı yavaşlatmak olur bundan sonra. Gençliğin rü­yalarını uzatabildiği kadar uzatmak.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Tanık gösterme
B
Örnekleme
C
Betimleme
D
Öyküleme
E
Benzetme
Soru 14
Tarihimizde iki tane Gül Baba vardır. Fatih dev­rinde yaşayan ve asıl adı Mehmet olan Gül Ba­ba, Anadolu'ya Şirvan'dan gelmiş, Fatih'in yap­tırdığı camide dersler okutmuş ve kendisine ve­rilen Korucu köyünde bir tekke kurmuştur. Ka­nuni zamanında yaşayan ve asıl adı Cafer olan Gül Baba ise bir Bektaşi dervişidir. 1548'de Bu-din'de şehit olmuştur. Halk arasındaki ünüyle birinci Gül Baba'yı unutturan bu sevimli derviş sarığında daima bir gül bulundururmuş.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?
A
Tartışma - örnek verme
B
Açıklama - karşılaştırma
C
Betimleme - öyküleme
D
Açıklama – betimleme
E
Öyküleme - örnek verme
Soru 15
Ne bulunduğum yeri ne köyün adını biliyordum. Karar verdim, kimseye bir şey sormayacaktım. Şimdiye kadar izlediğim yol beni ormanın kena­rına getirmişti, yolun bundan sonrası yukarılar­da bir yere çıkıyordu. Yoldan ayrıldım, sarp ya­maçtaki söğütler arasından sakınarak köye in­meye koyuldum. Yanlışlıkla bahçelere daldım, küçük taş merdivenlere tosladım, sonra da bir duvara çarpıp kapaklandım yere.
Bu paragrafın anlatımında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Okuru bir olay içinde yaşatmak
B
Bir konu hakkında bilgi vermek
C
Okuyucunun düşünce ve kanılarını değiş­tirmek
D
Bir varlığın ayırt edici özelliklerini vermek
E
Herhangi bir varlığı göz önünde canlandırmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
5/5 (2)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)