Anasayfa » Sınavlar » Anlatım Biçimleri Konu Testi – 3
kpss-turkce-konu-tarama-testi
Kpss Türkçe konu Tarama Testi

Anlatım Biçimleri Konu Testi – 3

Tebrikler - Anlatım Biçimleri - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanlar, paradigmalar yardımıyla düşünürler. Paradigmayla kastettiğimiz şey, zihnimizdeki kavramları çerçeveler halinde düzenleyen zihni bir modeldir. Bu modeller veya kavram çerçe­velerine "mini-inançlar" da denebilir. Zira kü­çüklüğümüzden bu yana edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle birçok mini-inanca sahip oluruz. Meselâ sobaya dokunduğumuzda, ateşin yaktı­ğını anlar ve daha sonra bu inancı test etmeye cesaret edemeyiz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır?
A
Tanımlama - tanık gösterme
B
Açıklama - örnekleme
C
Örnekleme – betimleme
D
Karşılaştırma – açıklama
E
Açıklama - benzetme
Soru 2
Yönetim, elde bulunan insan ve madde kaynak­larını en verimli şekilde kullanma sanat ve bilimi­dir. Bu genel tanım çerçevesinde yönetim, uygu­landığı alanlara göre adlandırılmaktadır. Askeri yönetim, siyasi yönetim, eğitim yönetimi vb. Etki­lediği ve hedeflediği alanlara göre kendi kural ve yasalarına dayanarak verimliliği ve başarıyı he­defleyen, kurumu için vizyon belirleyen ve kuru­mun misyonu doğrultusunda faaliyetleri planlayan, yürüten, denetleyen ve bireyler tarafından yürütü­len kurumsal görevlere de yönetim adı verilir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden han­gisinden yararlanılmıştır?
A
Açıklama - tanımlama
B
Tartışma - örnekleme
C
Açıklama - tanık gösterme
D
Tartışma - tanımlama
E
Öyküleme - karşılaştırma
Soru 3
Şair, devamlı bir araştırma ve deneme içerisin­de olan, mısralardaki duygu, düşünce ve hayal­lerin nasıl daha etkileyici anlatılabileceği endi­şesi içinde hareket eden adamdır. Unutmayınız ki, Türk edebiyatı içinde şair diye tanınmış ve şiirleriyle hafızamızda yer etmiş sanatçılardan hiçbirisi kendisini tam olarak "şair" kabul etme­miştir. Sanatın ne olduğunu anlamış, onu özümsemiş ve doğasını öğrenmiş bir sanatkâr için, "Ben şairim." diyebilmek cesaret ister.
Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?
A
Tanık gösterme
B
Açıklama
C
Karşılaştırma
D
Tanımlama
E
Örnekleme
Soru 4
Gerçek şiir iyiliğin şiiridir, der Aragon ve insan ruhunun ışığı olarak gördüğü bu şiiri, yoğunlu­ğun doruğuna çıkarılmış insani düşünce olarak niteler. Bizse, şiirin insani düşüncenin bizzat kendisi olduğunu söylüyoruz. Platon, trajediler-deki iğrenç dizelere bakarak, şiirin ahlak bozu­cu bir şey olduğuna karar verir. Oysa şiir çalış­masının ahlak bozucu olması, şiir işçisinin, ah­laksız olmasından başka bir şeyi açıklamaz. Yüreğinin çirkinliğini sunmaktadır ahlaksız şiir işçisi, duygularının çirkinliğine ortaklar aramak­tadır.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinden yararlanılmıştır?
A
Tanık gösterme - karşılaştırma
B
Tartışma - tanımlama
C
Örnekleme - tanık gösterme
D
Örnekleme - karşılaştırma
E
Açıklama - betimleme
Soru 5
Suskun kimseler, lafın zulmünü işittikçe hepten sesten kesilirler, inatçı bir çocuk gibi, kimi za­man başını öne eğerek, kimi zaman karşısında­kinin gözünde anlayış bekleyerek, ama her daim sözcükleri boğazında düğümleyerek ba­kar ve susarlar. Şişer dilleri ağızlarında; dudak­ları ısırılmaktan yara olur; yine de çözülmez çe-nelerindeki mühür. Çünkü bilirler ki, gürültü or­manında laflar kifayetsizdir ve hiçbir söz, o an susmak kadar manalı değildir.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A
Devrik cümlelerle anlatımın doğallaştırıldığı
B
Karşılaştırmaya yer verildiği
C
Değişik yapılı cümlelere yer verildiği
D
Benzetmeden yararlanıldığı
E
Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kulla­nıldığı
Soru 6
Öncelikli olarak şiir karşısındaki duruşumuzun belirlenmesinde fayda vardır. Doğrusu bana göre okur, şiirin karşısında bir buluta, bir ağaca veya bir dağa bakan insanın durumuyla aynı kaderi yaşamaktadır. Peki bir ağaç, bir bulut, bir dağ insana neler söyler ya da bir şey söyler mi? Bu durum, kişinin o varlıklara verdiği, yüklediği anlamla ilgilidir elbette. Yani biz onlara bir an­lam yüklemekteyiz ki onlarda bizi çeken şey de aslında bizim onlara yüklediğimiz bu anlamdır. Şiir karşısında böyle bir duruş sergilemeyenler, doğrusu hüsrana uğrayacaktır.
Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıda­kilerden hangisidir?
A
Tartışma
B
Karşılaştırma
C
Betimleme
D
Öyküleme
E
Açıklama
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatıma örnek gösterilemez?
A
Müdür bey, gidip bir duvarı boydan boya örten perdeyi "şangırt" diye çekti, perde bir anda açılıverdi.
B
Evden çıkacağı sırada ayaklarının boyasız olduğunu gördü, sonra da saçının bozuldu­ğunu düşünerek aynanın karşısına geçti.
C
Şehrin dar sokaklarından hiç konuşmadan ilerlediler; birden bastıran yağmur, taş dö­şeli sokaklarda gölcükler oluşturmaya baş­lamıştı bile.
D
Aheste adımlarla tasasız, iki saat kadar do­laşıp durdum, derken dar orman patikaları­nın karmaşasında yolumu yitirdim.
E
Ağır bir bulut yığınının kenarından görünen açık sarı ışın demeti, sonsuzluğa uzanan bir el gibiydi.
Soru 8
Güz, o narin hatırlatıcı, bulutlarını seriyor kentin üzerine. Yalnız kente mi, insanın can evine de... Hayat, tatsız bir meyve gibi dişlerinin ara­sında geziniyor. Arzular, yaprakları savrulmuş bir gül... Kenti, sokakları, sonu gelmez arzulan, patlayan kahkahaları, ince bir tül gibi sarıyor güzün ölümcül rengi. Korkunçtur, kentin akışı­na kapılmış kalabalıklar, yazdan ve güzden, gelip geçen mevsimlerden habersizdir; dudak-larındaki şarkının makamını değiştiren, ölümcül rengin ayrımında değildir.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A
Örneklerden yararlanılmıştır.
B
Kişileştirmeye başvurulmuştur.
C
Benzetmeye yer verilmiştir.
D
Bitirilmemiş cümleler kullanılmıştır.
E
Anlatıcının duygusal etkilenmesi yansıtıl­mıştır.
Soru 9
Bir zamanlar, ayrıldığımda dünya başıma yıkılır sandığım annem, geçen yaz gittiğimde sözü bir yerlerden dolaştırıp ayrılığa, hasretliğe getirdi. O gönül zengini kadın, bütün filozofları ve şair­leri kıskandıracak dokunaklı bir söz söyledi: "Birbirimizi görmeden yaşlanıyoruz oğlum." Çarpıldım, sarsıldım... Bu söz kurşun gibi sap­landı içime. Boğazıma bir şey düğümlendi, yut­kunamadım. O da ben de biliriz ki, bunları ko­nuşmaya yüreğimiz dayanmaz. Yalnızca susar ve için için ağlarız.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A
Karşılaştırmalara başvurulmuştur.
B
Olaylar, oluş sırasına göre verilmiştir.
C
Öykülemeye başvurulmuştur.
D
Benzetmeye yer verilmiştir.
E
Sözcüklerin duygusal çağrışımlarından ya­rarlanılmıştır.
Soru 10
Ölüme karşı olan duyarsızlığı, pek çok yerde gözlüyoruz. Banka kuyruğunda can vermiş bir emeklinin üzerine rastgele örtülen bir gazete parçasında... Çoğuna görev savmak için gidi­len ve eş dostla havadan sudan sohbet edilen cenaze törenlerinde... Her geçen yıl şehrin bi­raz daha uzağına sürülen mezarlıklarda... Ölüm, modern insanın göz önünden kaldırarak tamamıyla unutmaya çalıştığı devasız bir dert sanki... Hayat; görmezden gelerek, ölümü hem şehirlerden hem zihinlerden kovuyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A
Tanımlama
B
Karşılaştırma
C
Örnekleme
D
Betimleme
E
Öyküleme
Soru 11
(1) Sofraya taze fasulye, jöleli soğuk pirzola, ar­mut hoşafı ve pilav kondu. (2) İçecek olarak da çayla süt vardı. (3) Evin beyi bana servis yap­tı, biraz da çene çaldı benimle. (4) Julie'nin ağ­zından pek söz çıkmıyordu; o, arada bir kuş­kuyla bana bakıyordu. (5) Buraya gelişimin ger­çek nedenini sanki halimden çıkarmak istiyor gibiydi.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "dokunma ve görme" duyularına yer ve­rilmiştir?
A
3
B
5
C
2
D
1
E
4
Soru 12
Realizm, bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl or­talarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki ro­mantizm klasisizme bir başkaldırı niteliğinde ise gerçekçilik yani realizm, hem klasisizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Amaç, sanatı kla­sik ve romantik akımların yapaylığından kurtar­mak, çağdaş eserler üretmek ve konularını ön­celikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seç­mekti. Realizmin gayesi, günlük yaşamın önyar­gısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır.
Yukarıdaki paragrafın anlatım biçimi aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Tartışma
B
Açıklama
C
Karşılaştırma
D
Betimleme
E
Öyküleme
Soru 13
İnsan, bir şiir karşısında bir eşyanın karşısında durduğu gibi duramaz. Neticede insan, eşyayı beş duyusuyla algılar. Beş duyu ise eşyayı in­sana dışardan ulaştırabilir. Mesela göz, göste­rir, el tutar o kadar. Şiir ise beş duyu ile başla­yan yolculuktan öteye, esrarlı bir alana yolcu­luktur. Aslında böyle bir duyarlılığı geliştirenler, eşya karşısında da şiir karşısında durdukları gi­bi dururlar. Eşya da böylesi yaklaşan birisi için bir şiire dönüşür. Bu ise kainat ve varlık kitabı­nı en azından hecelemeye başlamak demektir.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki­lerden hangisi yoktur?
A
Deyim
B
Tanımlama
C
Somutlama
D
Benzetme
E
Olasılık cümlesi
Soru 14
Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif, Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar, Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı, Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra, Gecenin ulu ağırlığına karşı, Hafifletir, inceden inceden.
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
A
Yinelemeden
B
Benzetmeden
C
İşitsel öğelerden
D
Niteleyici sözcükten
E
Kişileştirmeden
Soru 15
(1) Şair, şiirin peşinde yılmadan, yorulmadan koşan adamdır. (2) Yazdığı hem ses hem de mana itibarıyla kulağa ve akla hoş gelen insan­dır; ancak bunları yapabilmek için şairin belli bir bilgi birikimine sahip olması icap eder. (3) Yok­sa şairlik ne aşkımızın serenadı ne de aklımıza o an gelenlerin ardı ardına sıralanmasıdır. (4) Unutmayınız ki, dili ve kültürü kullanan sa­nat dallarıyla uğraşanlar, tam yeterliliğe sahip olmadan eser vermeye kalkarsa, iyi niyetle ya­pılan bu iş, dil açısından ağır sonuçlar doğura­bilir. (5) Şiirde malzeme olarak kullanılan güzel Türkçemiz hususunda dikkatli olunması gerektiğini herkese hatırlatıyorum.
Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
2. cümlede amaç söz konusudur.
B
3. cümle şekilce olumlu anlamca olumsuzdur.
C
1. cümle tanım cümlesidir.
D
4. cümlede koşul anlamı vardır.
E
5. cümlede doğrudan anlatım yapılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
5/5 (2)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)1   1      2Shares1  1