Anasayfa » Sınavlar » Coğrafya Deneme Sınavı – 4
cografya-konu-tarama-testleri-gorseli
Coğrafya Konu Tarama Testleri

Coğrafya Deneme Sınavı – 4

Tebrikler - Coğrafya Deneme Sınavı - 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye üzerindeki K, Lve M merkezleriyle ilgili olarakşu tespitler yapılmıştır:
 • 21 Haziran’da K merkezinde yaşanan gündüz süresi L ve M merkezinden kısadır.
 • 21 Aralık’ta L merkezinde ölçülen gece süresi daha uzundur.
 • Yaz aylarında M merkezinden L merkezine gidildiğinde gündüzlerin uzadığı, K merkezine gidildiğinde kısaldığı görülür.

Buna göre K, L ve M merkezleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?)
A
Antalya / İzmir / Çanakkle
B
Adana / Sinop / Malatya
C
Muğia / Van / Hakkâri
D
Manisa / İstanbul / Hatay
E
Bursa / Ankara / Mersin
Soru 2
Doğu Anadolu Bölgesi’nde araştırma yapan bir grup coğrafyacı bölgenin özellikleriyle ilgili olarak şu tespitleri yapmıştır:
 1. Akarsu havzalarında boğaz ve çentik vadiler yaygındır.
 2. Göl ve ova oluşumunda tektonizma ve volkanizma etkilidir.
 3. Termal kaynaklar yaygın olarak bulunur.
 4. Yağış ve sıcaklık ortalamalarında kısa mesafelerde belirgin farklılıklar görülür.
 5. Rüzgâr erozyonuna bağlı toprak kaybı fazladır.

Bu özelliklerden hangileri bölgenin yüksek ve engebeli olmasıyla açıklanabilir?
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
2 ve 4
D
3 ve 4
E
4 ve 5
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi III. zamanın sonlarında epirojenik hareketlerle Anadolu arazisinin yükselmesinin ve Akdeniz ile Karadeniz çukurluğunun çökmeye başlamasının sonuçları arasında gösterilemez?
A
Toros Dağlarfmn yüksek kesimlerinde denizel fosillerin bulunması
B
Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzey yamaçlarında taraçaların olması
C
Kuzey ve güney kıyılarda bazı akarsuların ağız kısımlarında delta ovalarının bulunması
D
Eski gölsel tabakaların günümüzde yüksek düzlükler hâlinde oiması
E
Akarsu havzalarında dik ve derin vadilerin oluşması
Soru 4
Türkiye’nin yer şekilleri ve etkileri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Kaçkar Dağları / Denizel etkinin iç kesimlere sokulmasını engellemesi
B
Gediz Grabeni /Akarsu yataklarındaki aiüvyal arazileri ile önemli bir tarım bölgesi olması
C
Bey Dağları / Yamaçlarındaki kalker tabakalarında çözünme olayının etkili olması
D
Cihanbeyli Platosu / Tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık amacıyla değerlendirilmesi
E
Kaz Dağları / Metalik maden yatakları bakımından zengin olması
Soru 5
Aşağıda Türkiye’deki bir ile ait yağış ve sıcaklık grafiği gösterilmiştir.
kpss-cografya-deneme-4-s32
Buna göre yağış ve sıcaklık özellikleri verilen yerin toprak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Orman örtüsü altında geliştiğinden organik maddeler bakımından zengindir.
B
Toprakta bulunan karbonat ve diğer çözünebilen maddeler, yıkanmanın etkisiyle topraktan uzaklaşır.
C
Kayaçların ayrışmasında kimyasal çözülme yıl boyunca etkilidir.
D
Killi ana materyal üzerinde oluştukları için bünyelerinde bol miktarda kil bulunur.
E
Kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçmesi ayrışma için uygun bir ortam oluşturur.
Soru 6
Türkiye’nin dağlarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çevrelerine göre yüksek oldukları için bol miktarda yağmur ve kar yağışı gerçekleşir.
B
Kuzey Anadolu Dağlarında bazı yerler yayla ve kış turizmi amacıyla değerlendirilir.
C
Batı Anadolu’nun kırık dağları boyunca termal kaynaklar yaygındır.
D
Tuz Gölü’nün güneyinde sönmüş volkanik dağlar kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda bir kırık hattı boyunca uzanmıştır.
E
Türkiye’de ortalama yükseltinin en fazla olduğu yer kıvrım dağları üzerindedir.
Soru 7
Osmanlı Dönemi’nde su kaynaklarının bulunduğu yerlerde ağaç kesenlerin at ve arabalarına el konulmuş ve bu kişiler müebbet kürek cezasına çarptırılmıştır. Bu duruma göz yuman kamu görevlileri de aynı şekilde cezalandırılmıştır.
Osmanlı Dönemi’ndeki bu uygulamaların;
  <
 1. kuraklık,
 2. sel ve taşkın,
 3. erozyon,
 4. kütle hareketleri

afetlerinden hangilerini önlemeye yönelik olduğu söylenebilir?
A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
2 ve 4
D
1,2 ve 3
E
2,3 ve 4
Soru 8
Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Güney yamaçlar güneşlenmenin ve sıcaklığın fazla olmasından dolayı yerleşmeye daha elverişlidir.
B
Yerleşme ve nüfusun dağılışını sınırlandıran en önemli doğal faktör iklim koşullarıdır.
C
Doğu Anadolu Bölgesİ’nde, tektonik oluklar yerleşme için daha elverişlidir.
D
Madencilik faaliyetlerinin gelişme gösterdiği yerlerde mevsimlik nüfus değişimi fazladır.
E
Su kaynaklarının az olduğu yerler aynı zamanda nüfusun seyrek olduğu yerlerdir
Soru 9
Aşağıdaki grafikte Türkiye’de yıllara göre nüfus artış hızının değişimi gösterilmiştir.
kpss-cografya-deneme-4-s36
Bu grafik incelendiğinde, Türkiye’nin nüfus artışında bazı dönemlerde belirgin yükselmeler ve düşmeler dikkat çekmektedir.
Buna göre, 1940 - 1945 döneminde nüfus artış hızının belirgin bir şekilde düşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Yurt dışına göçlerin yaşanması
B
Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun askere alınması
C
Uygulamaya konulan nüfus politikaları
D
Kişi başına düşen millî gelirin düşük oiması
E
Kırsal kesimden kentlere göçlerin artması
Soru 10
Türkiye’de Karadeniz’in kıyı kesimindeki bazı yörelerde “serender” adı verilen 3 - 4 metre yükseklikte 5 - 6 m2 genişlikte ve çoğunlukla ahşap ayaklar üzerine oturtulan yapılar vardır.
Bölgenin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu yapıların hangi amaçla kurulduğu söylenebilir?
A
Sıcaktan korunma
B
Hasat edilen ürünleri nemden koruma
C
Sert esen rüzgârlardan korunma
D
Göçlere bağlı konut açığını kapatma
E
Yaylacılık faaliyetlerinde yem depolama
Soru 11
Türkiye’de aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış arazi kullanımına örnek olarak gösterilebilir? 
A
Çok eğimli ve sarp arazilerden kalın kar birikimi olan yerlerde kayak tesislerinin kurulması
B
Güney kıyılarda kalkerli tabaka üzerine çok sayıda sera kurulması
C
Alüvyal düzlüklerin yerleşme ve sanayi amaçlı değerlendirilmesi
D
Güneşlenme süresi ve yıllık sıcaklık ortalaması yüksek yerlere tatil köylerinin kurulması
E
İç Anadolu’daki platoların tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık amacıyla değerlendirilmesi
Soru 12
Türkiye’de uygulamaya konan ekonomi politikaları ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmek istendiği söylenemez?
A
Dengeli gelir dağılımının oluşturulmasının
B
İstikrarlı kalkınmanın sağlanmasının
C
Çeşitli sektörlerde istihdamın artırıimasımn
D
Doğal ve beşerî kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının
E
Nüfus dağılımının ülke genelinde düzenli hâle getirilmesinin
Soru 13
Türkiye’nin tarım arazilerinde çeşitli etmenler tarımı olumsuz yönde etkileyerek verimin ve ürün çeşidinin azalmasına neden olmaktadır.
Buna göre Türkiye’de;
 1. yükselti,
 2. erozyon,
 3. kuraklık

gibi etmenlerin tarımı olumsuz etkilediği yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A
1-Konya / 2-Giresun / 3-Gaziantep
B
1-Erzurum / 2-Yozgat / 3-Konya
C
1-Kütahya / 2-Edirne / 3-İzmir
D
1-Antalya / 2-Adana / 3-Samsun
E
1-Muğla / 2-Denizli / 3-Zonguldak
Soru 14
 1. Ulaşım ve pazarlama olanaklarının gelişmiş olması
 2. Maden arama ve işletme için gerekli sermayenin öz kaynaklardan karşılanması
 3. Maden yataklarında tenör oranlarının yüksek olması
 4. Büyük pazarlarda alıcısının olması

Türkiye’de bazı maden yataklarının işletmeye açılabilmesi için gerekli olan koşullar arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
2 ve 4
E
3 ve 4
Soru 15
Türkiye’nin doğal koşulları düşünüldüğünde, ulaşım sektörüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış aylarında kar yüzünden kapanan kara yolu sayısı fazladır.
B
Karadeniz Bölgesi’nde havaalanı yapımı için uygun alanlar azdır.
C
Akdeniz Bölgesi’nde kara yollarında tüne! ve köprü yapma zorunluluğu fazladır. Ö
D
Marmara BÖlgesi’ndeki doğal limanların sayısı, Ege Bölgesi’nden fazladır.
E
Akdeniz Bölgesi’nde demir yollarının kilometre W başına yapım maliyeti fazladır.
Soru 16
kpss-cografya-deneme-4-s43
Yukarıdaki haritada, Türkiye'de endüstriyel etkinliklerin yoğun olduğu bazı il merkezleri gösterilmiştir.
Buna göre;
 1. kara ve demir yolu ulaşım olanaklarına sahip olmaları,
 2. önemli ticaret limanlarının yakınında olmaları,
 3. endüstriyel ham madde üretim bölgeleri

özelliklerinden hangileri verilen bütün iller için ortaktır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 17
Türkiye’de ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş ancak kalkınma potansiyeline sahip bölgeler mevcuttur.Bu tür bölgelerin gelişebilmesi için bölgesel kalkınma projeleri yapılmıştır. Hazırlanan kalkınma projeleri ile bölgelerin zayıf ve güçlü yönleri tespit edilmiştir.
Buna göre Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerde bölgenin güçlü olan yönleri arasında;
 1. akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması,
 2. hayvancılığa elverişli mera ve çayırların geniş yer kaplaması,
 3. maden rezervi ve çeşitliliğinin yüksek olması,
 4. ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması

özelliklerinden hangileri gösterilmiş olamaz?
A
Yalnız 2
B
Yalnız 4
C
1 ve 3
D
2 ve 3
E
3 ve 4
Soru 18
Aşağıdaki tabloda Türkiye’de bazı yörelerin coğrafi özellikleri eşleştirilmiştir.
kpss-cografya-deneme-4-s45
Bu tabloda verilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)