Anasayfa » Sınavlar » Tarih Deneme Sınavı – 6
tarih-konu-tarama-testleri
Tarih Konu Tarama ve Deneme Sınavları

Tarih Deneme Sınavı – 6

Tebrikler - Tarih Deneme Sınavı - 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Orta Asya’daki ilk Türk devletleri geniş topraklar üzerine kurulmuştur.
Bu durum;
 1. Ülkenin yönetim alanlarına ayrılarak yönetilmesi,
 2. Hükümdar çocuklarının boylara yönetici olarak gönderilmesi,
 3. Kurultay adındaki danışma meclislerinin kurulması

düzenlemelerinden hangilerinin yapılmasını sağlamıştır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 2
Türk - İslam devletlerinde merkezinde caminin yer aldığı aşevi, darüşşifa, kütüphane ve medrese gibi sosyal yapı topluluklarına ne ad verilir?
A
Tabhane
B
İmaret
C
Bimarhane
D
Külliye
E
Kümbet
Soru 3
1080 - 1178 yılları arasında merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadolu’da kurulan, Tokat Yağıbasan Medresesini günümüze ulaştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Danişmentliler
B
Artuklular
C
Mengücekler
D
Saltuklular
E
Çaka Beyliği
Soru 4
Osmanh Devleti’nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirlenen bir süre için açık artırma yoluyla ihale edilmesi yöntemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tımar
B
İltizam
C
Müsadere
D
Ulufe
E
Cülus
Soru 5
Osmanlı Devleti’ndeki;
 • eğitim - öğretim işlerinin düzenlenmesi,
 • büyük davaların Divanda görüşülmesi,
 • bütçenin hazırlanması

görevlerinden hangileri ilmiye sınıfı tarafından yürütülmektedir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde toprağını üst üste üç yıl ekmeyenlerin elinden bu hak alınarak bir başkasına devredilirdi.
Bu uygulama;
 1. tarımsal üretimi sürekli hâle getirme,
 2. topraksız köylüyü toprak sahibi yapma,
 3. taşradaki yargı gücünü artırma

durumlarından hangilerini gerçekleştirme amacı taşımaktadır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 7
Osmanlı ordusunu oluşturan;
 1. Yeniçeri Ocağı,
 2. cebeciler,
 3. tımarlı sipahiler

bölümlerinden hangileri devletten maaş alan ve sürekli olan askerî kuvvetlerdir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 8
Osmanlı Devleti’ndeki;
 1. Sahn-ı Seman Medresesinin kurulması,
 2. Kanunname-i Âli Osman’ın düzenlenmesi,
 3. ekber ve erşet sisteminin getirilmesi,
 4. Topkapı Sarayı’nın yapılması

düzenlemelerinden hangileri II. Mehmet Dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır?
A
1 ve 2
B
2 ve 4
C
1,2 ve 3
D
1,2 ve 4
E
2,3 ve 4
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A
Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
B
Nizamiye Mahkemelerinin kurulması
C
Mecelle’nin hazırlanması
D
Herkese askerlik yükümlülüğünün getirilmesi
E
Darülfünunun kurulması
Soru 10
1876 Anayasası'nı daha demokratik hâle getirmek için 1909 yılında bazı düzenlemelere gidilmiştir.
Bu düzenlemeler arasında;
 1. halkın seçimlere katılabilmesi,
 2. Bakanlar Kurulunun parlamentoya karşı sorumlu tutulması,
 3. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi

değişikliklerinden hangileri yer almaktadır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 11
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde ekonomik durum bozulmuş ve merkezî yönetim zayıflamaya başlamıştır.
Bu durum;
 1. yeniçerilerin etkinliği,
 2. tımarlı sipahi sayısı,
 3. ayanların nüfuzu

unsurlarından hangilerinde azalma yaşanmasına neden olmuştur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
1 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yapılan yenilik hareketleriyle ilgili olarak,
 1. Avrupa devletlerinin desteğini sağlamak amaçlanmıştır.
 2. Sadece askerlik alanındaki düzenlemeleri içermektedir.
 3. Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışılmasını önleme amacı taşımaktadır.

yargılarından hangileri savunulabilir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 13
Aşağıdaki padişah - gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
III. Selim - İlk devlet matbaasının kurulması
B
II. Mahmut - İlk nüfus sayımının yapılması
C
Abdülmecit- Islahat Fermam’nın ilan edilmesi
D
Abdülaziz - Divanıhümayunun kaldırılması
E
II. Abdülhamit - lik Osmanlı parlamentosunun açılması
Soru 14
Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılda görülen;
 1. İkinci Meşrutiyet’in ilanı,
 2. istibdat Dönemi,
 3. Babıali Baskını,
 4. Birinci Dünya Savaşı

siyasi gelişmelerinden hangileri II. Abdülhamit Dönemi’ndedir?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1,2 ve 3
E
1,3 ve 4
Soru 15
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra kurulan;
 1. Mavri Mira,
 2. Teali İslam,
 3. Trabzon Muhafaza-i Milliye,
 4. Pontus Rum

kuruluşlarından hangileri Anadolu’da bir azınlık devleti kurma amacı taşımaktadır?
A
1 ve 2
B
1 ve 4
C
1,2 ve 3
D
1,3 ve 4
E
2,3 ve 4
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İstanbul Hükümeti, yaşanan işgaller karşısında yetersiz kalmış, bu durum Türk ulusunun tepkisine neden olmuştur.
Bu gelişme; 
 1. Kuvayımilliye’nin kurulması,
 2. istiklal Mahkemelerinin kurulması,
 3. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması

önlemlerinden hangilerinin alınmasında etkili olmuştur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 17
Misakımillî’de Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya için halk oylamasına gidilebileceği ifade edilmiştir.
Bu kararın alınmasında söz konusu yörelerin;
 1. halkının çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması,
 2. yöre temsilcilerinin Mebuslar Meclisinde etkili olması,
 3. igal güçlerine karşı bir mücadele başlatmış olmaları

özelliklerinden hangilerine sahip olması etkili olmuştur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 18
Erzurum Kongresi’nde; “Millî Meclisin derhâl toplanması ve hükümet işlerinin Meclis denetimi altında yürütülmesi” kararı alınmıştır.
Bu kararla ilgili olarak; 
 1.  ulusal egemenliğe önem verildiği,
 2. iki dereceli seçim sisteminin benimsendiği,
 3. hükümet üyelerinin Meclis içinden seçildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 19
Kurtuluş Savaşı'nda, İtalya işgal ettiği Anadolu topraklarından İl. İnönü Savaşı’ndan sonra çekilmeye başlamıştır.
Yalnız bu bilgiye dayanarak İtalya’yla İlişkili olarak;
 1. Birinci Dünya Savaşı’na katılmadığı,
 2. Anlaşma Devletleri’yle arasında görüş ayrılığı olduğu,
 3. Anlaşma Devletleri’nden tamamen ayrıldığı

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1 ve 2
E
2 ve 3
Soru 20
Anlaşma Devletleri Lozan Konferansı’na hem TBMM Hükûmeti’ni hem de İstanbul Hükumeti'ni davet etmişlerdir.
Anlaşma Devletleri'nin bu tutumu;
 1. İstanbul Hükûmeti'ni etkisiz kılmak,
 2. parlamenter rejimin güçlenmesini sağlamak,
 3. iki hükümet arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanmak

durumlarından hangilerini sağlama amacı taşımaktadır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 21
Türkiye’deki;
 1. Halifeliğin kaldırılması,
 2. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması,
 3.  yeni Türk harflerinin kabulü

düzenlemelerinden hangileri Şeyh Sait İsyanı’ nın çıkmasında etkili olmuştur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 22
Yeni Türk harflerinin kabulüyle konuşma diliyle yazı dili arasındaki uyumsuzluk giderilmiş, Türkiye'deki okuryazar oranında artış yaşanmıştır.
Bu düzenleme;
 1. cumhuriyetçilik,
 2. halkçılık,
 3. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle bağdaşmaktadır?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 23
 1. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyetin ilan edilmesi
 2. Kadınlara milletvekili seçimlerine katılma hakkının tanınması
 3. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkım tanıma

Yukarıdaki düzenlemelerden hangileri demokrasinin sağlanması amacını taşımaktadır?
A
Yalnız 1
B
YalnızI 2
C
1 ve 2
D
1 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 24
Yeni Türk Devleti’nde kurulan;
 1. Cumhuriyet Halk,
 2. Terakkiperver Cumhuriyet,
 3. Serbest Cumhuriyet

Partilerinden hangileri ekonomide liberalizmi benimsemiştir?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
1 ve 2
D
2 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 25
Lozan Antlaşmasından sonra;
 1. nüfus mübadelesinin yapılması,
 2. Adana - Mersin demir yollarının satın alınması,
 3. On İki Ada'nın silahlandırılması

konularından hangileri Türkiye - İtalya arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuştur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 26
Türkiye Lozan Antlaşması sonrası Boğazların statüsünü yeniden dünya gündemine getirmiştir.
Türkiye’nin bu tutumunda;
 1. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması,
 2. Almanya’nın Ren bölgesine asker sevk etmesi,
 3. İtalya'nın On İki Ada’yı silahlandırması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1 ve 3
E
1,2 ve 3
Soru 27
II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığına yeni kavuşan Afrika ve Asya ülkelerinin ABD ve SSCB karşısında varlıklarını koruyabilmek, birlik ve dayanışma sağlamak amacıyla 1955 yılında topladıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A
Paris
B
Bandung
C
Londra
D
Camp David
E
Balfour
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss’ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

4 Yorum - "Tarih Deneme Sınavı – 6"

Bildir
avatar
osman
Ziyaretçi
osman

paylaşım için çok teşekkürler sorular 10 numara…

bendelimiyim
Ziyaretçi

tebrikler ve teşekkürler bilginin sadakası onu başkalarıyla paylaşmakmış. Hazırlamış olduğun sınavlardan oldukça faydalandım. Bundan sonra sitenin müdavimiyim.
Kolay gelsin.

wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)